We are Great Earth

WELCOME TO GREAT EARTH Great Earth's mission is to brings our customers finest products from renowned producers from around the world topped with professional, reliable and friendly services.

Scroll down
หลักสูตรบาริสต้า ศิลปะฟองนม (Latte Art)

หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติ สามารถทำลวดลายต่างๆ ลงบนผิวหน้าของกาแฟได้อย่างปราณีต ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะการเป่าฟองนม และ สร้างสรรค์ฟองนมให้เกิดลวดลายต่างๆ
หลักสูตรการเข้าอบรม: 1 วัน
จำนวนผู้เข้าอบรม: 8 คนต่อชั้นเรียน

Price : ฿ Call for Price

หลักสูตรบาริสต้า ศิลปะฟองนม (Latte Art)

• เทคนิคการเป่าโฟมนมอย่างมืออาชีพ
• เรียนรู้ส่วนประกอบสำคัญของนมชนิดต่างๆ  เพื่อนำไปพัฒนาสู่การเป่าโฟมนมอย่างมี  ประสิทธิภาพ
• เทคนิคการเทโฟมนมเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงาม รวมถึงการเลือกใช้ภาชนะ หรือ
   เหยือกเทนมที่เหมาะสม
• เรียนรู้วิธี และฝึกปฏิบัติทำศิลปะฟองนมให้ เป็นลวดลายต่างๆ เช่น หัวใจ ดอกไม้ ใบเฟิร์น
• ในหลักสูตรนี้จะเน้นภาคปฏิบัติเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝน เป็นการเพิ่มทักษะให้แก่ผู้เข้าอบรม