CAREER

ผู้บริหารด้านบัญชีและการเงิน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย ,วางแผน ,ควบคุม และ ตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ทำงานร่วมกับ ผู้จัดการ และ กรรมการผู้จัดการของบริษัท

ผู้ประสานงานฝ่ายขาย

มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการและประสานงานทั้งในด้านเอกสารและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของแผนกขายทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำงานร่วมกับหัวหน้าแผนกขาย

ผู้ช่วยผู้จัดการด้านฝึกอบรม

มีหน้าที่ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมในการเตรียมข้อมูลและสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ในทุกรูปแบบเพื่อใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงาน และลูกค้าอย่างมืออาชีพ รวมถึงการควบคุมคุณภาพในการผึกอบรมด้วย ทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและกรรมการผู้จัดการบริษัท

พนักงานขาย

มีหน้าที่รับผิดชอบในการขาย,พัฒนา และ สร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการขายในสายงานที่ตนได้รับมอบหมาย รวมถึงการวางแผนและกลยุทธ์ในการขายเพื่อขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ ทำงานร่วมกับผู้จัดการฝ่ายขาย และ กรรมการผู้จัดการของบริษัท